Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

3. Rakendamine

Sooline aspekt tuleb integreerida kõikidesse tegevustesse ja nende etappidesse. Kõik juhendmaterjalid peavad sisaldama selgeid juhiseid selle kohta, kuidas võtta arvesse soolist aspekti meetme tegevuste rakendamise, seire ja hindamise käigus. 

Et poliitikameetme elluviimine oleks edukas, peavad rakendajad omama teadmisi soolise võrdsuse teemast ja olema teadlikud soolise ebavõrdsusega seotud probleemidest või kaasama soolise võrdsuse eksperte. Soolise tasakaalu põhimõtet tuleks järgida ka tegevuste läbiviijate ja nt projektide hindajate valikul.