Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks

Käesoleva uuringu raames üldhariduskooli õpetajate, koolidirektorite, karjäärispetsialistide ja tööandjate seas tehtud põhjalik kvalitatiivuuring kaardistas muuhulgas barjäärid, mis takistavad soostereotüüpidega tegelemist. Kõige suuremad barjäärid moodustavad uskumused, et sooline ebavõrdsus ja soostereotüübid ei kujuta endast enam probleemi, noored saavad valikuid teha oma soovide järgi ning muutus stereotüübivabama ja võrdsema ühiskonna poole toimub iseenesest, nooremate põlvkondade pealekasvamisega (tunnistati, et see võtab aega). Need uskumused legitimeerivad mittetegutsemist. Olulisteks barjäärideks on veel usk, et haridusvaldkond ja tööturg ei saa olla paremad või kõrgemal ühiskonna väärtus- ja kultuuriruumist, ressursside puudus (aeg, oskused, teadmised) ning juhi vastuseis või toetuse puudumine.

Kvalitatiivuuringust kogutud hoiakute, teadmiste ja kogemuste baasil töötati välja haridustöötajate ja personaliekspertide persoonad: Muutuste looja, Ebakindluse tundja, Kahtleja ning Ignoreerija. Persoonad aitavad ette kujutada sihtrühmade kõige tüüpilisemaid esindajaid ning hõlbustavad müksude väljatöötamist. Müksud võiksid ennekõike olla tõhusad Ebakindluse tundjale ja Kahtlejale, kes osaliselt teadvustavad probleeme, kuid pole kindlad, mida teha või kas midagi on vaja teha. Need julgustavad ka Muutuste loojat, kes on teadlik ja tegutsemisvalmis.

Projekti raames arendati välja müksud kolmele sihtrühmale: üldhariduskoolide õpetajad, karjäärispetsialistid (karjäärinõustajad, -infospetsialistid, -koordinaatorid jt Töötukassas ja koolides) ja tööandjad.

Liik uuring
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2022
Autor(id)
Kantar Emor