Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Sootundlik riigihange

Riigihangete läbiviimise protsess loob head võimalused soolise võrdsuse edendamiseks.

Soolist aspekti tuleks käsitleda juba hankeobjekti tehnilises kirjelduses – näiteks teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine jne. See võimaldab lisada pakkuja tehnilise pädevuse kirjeldusse nõude, et kaasatakse soolise võrdsuse eksperte või näidatakse, et vastav pädevus on pakkujal endal.

Panust soolise võrdsuse edendamisse tuleks hinnata ka parima pakkumuse valikul, lisades vastava kriteeriumi parima pakkumuse hindamiskriteeriumitesse.

Soolise võrdsuse edendamise nõue peaks olema kirja pandud ka sõlmitava hankelepingu eritingimustesse. See tagab, et pakkuja pakkumiskutses kirjeldatud nõudeid ka tegelikult täidab, ning võimaldab puuduste ilmnemise korral rakendada ka leppetrahve.

Küsimused, millele tuleks pakkumuste hindamisel tähelepanu pöörata, on:

  • Kas pakkumuse esitaja on oma tiimi kaasanud tasakaalustatult nii naisi kui ka mehi (alaesindatud soo osakaal peaks olema vähemalt 40%)?
  • Kas on kaasatud soolise võrdsuse eksperdid?
  • Kas pakkumuse koostamisel on arvestatud nii meeste kui ka naiste vajadusi?
  • Kas pakkumuses on kasutatud soolist statistikat, viidatud soouuringutele?
  • Kas pakkumuses on kirjeldatud, kuidas mõõdetakse elluviidavate tegevuste / sekkumiste mõju soolise võrdsuseedendamisele?

Näiteks Šveitsis on ettevõtetel, kes ei järgi võrdse ja võrdväärse töö eest võrdse palga maksmise põhimõtet, välistatud riigihangetes osalemine.

Hankelepingus saab sätestada nõuded soolise võrdsuse edendamise kohustuse täitmiseks. Näiteks avalike teenuste lepingulisel delegeerimisel kodanikeühendustele tuleks sõlmitavates lepingutes sätestada ka kodanikeühenduste kohustus teenuse osutamisel edendada soolist võrdsust ja vältida diskrimineerimist.

Hankelepingus saab sätestada, et: kommunikatsioonitegevuses ei tohi kasutada soostereotüüpseid ja iganenud soorolle taasloovaid kuvandeid; korraldatavatele nõupidamistele kaasataks võrdsel määral nii mehi kui ka naisi; kogutavad andmed tuleb eristada ja esitada soo, vanuse ja rahvusrühmade kaupa; koolitusrühmade jms moodustamisel püüeldakse soolise tasakaalu poole jne.

Loe ka Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations